Najlepše želje logo
Vrati se na vesti

Pravila nagradnog konkursa Najlepše želje – Kapri produži leto

Actions Single Cover
Actions Single Track
Actions Single Coffe

PRAVILA KONKURSA

NAJLEPŠE ŽELJE KAPRI – PRODUŽI LETO

1.Organizator

Privredno društvo Atlantic Štark d.o.o. Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 29, u daljem tekstu: Organizator, organizuje konkurs pod nazivom “Najlepše želje Kapri – Produži leto”

Konkurs se priređuje i sprovodi u svrhu promocije i  unapređenja  plasmana proizvoda Najlepše želje Kapri.

2. Opis konkursa

Konkurs traje od 26.09. do 10.10.2022. godine. Proglašenje pobednika je 13.10.2022. godine. 

Konkurs se organizuje za punoletne i maloletne učesnike konkursa sa navršenih od 13 godina, koji za vreme trajanja konkursa objave fotografiju na svom Instagram profilu kao post ili story objavu, taguju i zaprate stranice Najlepše želje (https://www.instagram.com/_najlepsezelje_/?hl=en) i IDEA Srbija (https://www.instagram.com/ideasrbija/?hl=en) pri čemu objavljeni sadržaj treba da sadrži Najlepše želje Kapri čokoladu i/ili praline fotografisane na kreativan način, u letnjem setingu.

Učešćem u ovom konkursu učesnik  prihvata prava i obaveze iz ovog Pravilnika.

 • Pobednici i nagrade

Ukupno 14 (četrnaest) učesnika će biti nagrađeno, sa 4 glavne nagrade i 10 utešnih nagrada.

Izbor 14 (četrnaest) nagrađenih učesnika vršiće stručni žiri Organizatora prema kriterijumu kreativnosti i isti će biti rangirani po principu 4 mesta za glavne nagrade i 10 mesta za utešne nagrade.

Učesnici konkursa za prava 4 mesta osvajaju sledeće nagrade:

 • 1 x bicikl za 1. mesto 
 • 1 x polaroid za 2. mesto
 • 1 x projektor za 3. mesto
 • 1 x gramofon za 4. mesto

Učesnici konkursa za 10 mesta osvajaju poklon paket sa Najlepše želje Kapri proizvodima. 

Proglašenje dobitnika biće objavljeno dana 13.10.2022. godine.

Imena dobitnika biće objavljena na Instagram stranicama Najlepših želja i IDEA Srbija, kao i na sajtovima https://najlepsezelje.com/ i https://www.idea.rs/.

Imena maloletnih dobitnika biće objavljena isključivo uz pristanak i pisanu saglasnost njihovih roditelja odnosno zakonskih zastupnika.

 • Uslovi i ograničenja

Uslov za učešće u konkursu jeste objavljivanje kreativnog sadržaja na Instagramu u skladu sa tačkom 2. ovih pravila.

Kriterijum odabira dobitnika je kreativnost rada.

Pravo učešća imaju sva punoletna lica i maloletna lica koja su navršila 13 godina, korisnici Instagrama, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Maloletno lice koje je navršilo 13 godina može učestvovati u nagradnom konkursu.

Organizator će prilikom prvog kontakta sa dobitnikom nagrade utvrditi da li je to lice punoletno, te ukoliko je u pitanju maloletno lice zatražiće se od njega kontakt telefon i email roditelja, staratelja ili drugog zakonskog zastupnika kako bi oni u roku od 48 sati dostavili lične podatke maloletnog učesnika, kao i svoje lične podatke radi uručenja nagrade, te kako bi istovremeno dali pisanu saglasnost za učešće u konkursu i prihvatanje ovih pravila, kao i za objavljivanje imena maloletnog dobitnika nagrade. Pisana saglasnost podrazumeva dostavljanje skenirane potpisane izjave ili fotografiju potpisane izjave sa ličnim podacima maloletnog lica odnosno njegovog roditelja.

Nagrada će, u svakom slučaju, biti uručena zakonskom zastupniku, roditelju ili staratelju uz dokaz o roditeljstvu, kao i identifikacionu ispravu. U slučaju da se roditelj, staratelj ili drugi zakonski zastupnik u ostavljenom roku ne saglasi ili ne pošalje svoje podatke odnosno podatke maloletnom učesnika radi uručenja nagrade, nagrada će se dodeliti sledećem rangiranom učesniku konkursa, a svi do tada prikupljeni podaci tog lica biće obrisani iz baze podataka Organizatora.

Pravo na učešće u konkursu nemaju lica zaposlena kod Organizatora, niti lica koja su na bilo koji način uključena u priređivanje konkursa.

Organizator ne snosi odgovornost ukoliko dođe do prekida konkursa usled uticaja više sile koju nije mogao sprečiti.

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ovog konkursa, a koja se na taj način od strane učesnika ili trećih lica nanese bilo drugim učesnicima konkursa, bilo trećim licima.

Organizator ima prava da u bilo kom trenutku izmeni Pravila konkursa, uz obavezu objavljivanja izmena.

Ova prаvilа konkursa objavljena su na internet stranici https://najlepsezelje.com/

 • Isporuka nagrada

Organizator će pobednicima dostaviti nagrade, najkasnije u toku 20 radnih dana nakon što je stupio u kontakt sa pobednicima, koji ispunjavaju uslove konkursa.

Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne može da stupi u kontakt sa pobednicima u roku određenom u ovim pravilima.

 • Diskvalifikacija iz nagradnog konkursa 

Organizator zadržava pravo da, bez ikakvog prethodnog obaveštenja, isključi učesnika iz daljeg učešća na konkursu i/ili ne dodeli nagradu, ukoliko je u međuvremenu osvoji, odnosno zahteva povraćaj nagrade, ukoliko utvrdi da:

– učesnik ne ispunjava uslove i kriterijume za učešće;

– učesnik dao nepotpune odnosno netačne lične podatke, odnosno dostavio netačnu ili nepotpunu dokumentaciju koja se od njega zahtevala, u smislu ovih pravila;

– ukoliko učesnik ne poštuje odnosno prekrši bilo koju odredbu ovih pravila;

– ukoliko Organizator oceni da učešće nekog od učesnika nije moguće, prema sopstvenoj slobodnoj proceni;

– ukoliko Organizator utvrdi da učesnik na bilo koji način zloupotrebljava tehničke mogućnosti;

– ukoliko učesnici objave neprimereni sadržaj ili sadržaj koji nije u skladu sa imidžom brenda i kompanije, kao i u drugim slučajevima propisanim ovim pravilima.

Učesnici koji su dali netačne, nepotpune ili tuđe podatke, odnosno povredili prava trećih lica, vlasnika ovih podataka, isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka odnosno povredu prava.

Organizator neće biti odgovoran za takav slučaj ni na koji način i ni pod kakvim okolnostima.

 • Saglasnost za korišćenje ličnog dobra i prenos prava na korišćenje objavljenih materijala

Učesnik konkursa daje izričitu saglasnost za korišćenje svog ličnog dobra na postavljenoj fotografiji, kao i eventualnoj budućoj oglasnoj poruci. Učesnik konkursa, u slučaju zapisa lika trećeg lica, ukoliko se može prepoznati identitet tog lica, garantuje da poseduje izričitu saglasnost tog lica za korišćenje njegovog ličnog dobra (lika) na postavljenoj fotografiji, kao i eventualnoj budućoj oglasnoj poruci. U tom slučaju Organizatoru se ustupa pravo na lično dobro, bez posebne naknade, te Organizator ne snosi odgovornost za eventualnu naknadu štete po osnovu korišćenja ličnog dobra i/ili zadržava regresno pravo prema učesniku konkursa u slučaju povrede bilo čijeg prava na lično dobro.

Učesnik mora biti jedini i isključivi nosilac autorskih prava na postavljenoj fotografiji i/ili objavljenom tekstu.

Učestvovanjem, pobednik konkursa izričito izjavljuje da isključivo organizatoru prenosi predmetno, prostorno i vremenski neograničeno sva autorska imovinska prava na fotografijama (autorsko delo) bez obaveze navođenja imena autora.

Učesnik garantuje da postavljenom fotografijom i tekstom u celosti ne povređuje autorska i druga prava trećeg lica. Ako dođe do povrede prava intelektualne svojine ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za povredu snosi Učesnik koji je postavio fotografiju.

Pobednik izričito izjavljuje da je jedini vlasnik svih autorskih prava na fotografiji i garantuje da autorsko delo koje je predmet ovog ugovora ne sadrži prava trećih lica, autorska prava ili bilo koji drugi naslov.

Organizator može neograničeno preneti stečena autorska prava na treća lica, sa čime se pobednik izričito slaže.

Učesnici konkursa su saglasni da se o njima ili korišćenjem njihovih objavljenih fotografija može sačiniti video, audio, fotografski i/ili filmski zapis, te da takav video, audio, fotografski, filmski odnosno drugi zapis Organizator i/ili agencija mogu u celosti ili u delovima koristiti, javno emitovati, javno prikazivati, bez obzira na vrstu medija i broj emitovanja i bez ikakvog vremenskog, teritorijalnog ili drugog ograničenja, kao i da takav zapis mogu prerađivati, modifikovati, uklapati ili na drugi način menjati odnosno na drugi način koristiti za potrebe preporuke proizvoda i usluga Organizatora odnosno za njegovo oglašavanje, bez bilo kakve posebne naknadne saglasnosti autora, dodatnih davanja, plaćanja i/ili protivusluge, uz obavezu poštovanja moralnih prava autora i važećih zakonskih propisa.

Na poziv Organizatora, učesnici će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi.

 • Zaštita ličnih podataka i pravo organizatora na objavljivanje podataka o dobitnicima

Svojim učešćem u konkursu učesnici izričito prihvataju odredbe ovih pravila u celosti. Učešće na konkursu Organizatora i dostavljanje ličnih podataka je dobrovoljno. U svakom slučaju, učešćem na konkursu, svaki učesnik prihvata da njegove lične podatke Organizator može prikupiti i čuvati odnosno preduzimati druge neophodne radnje u smislu pozitivnih propisa.

Svaki učesnik ima pravo na uvid u svoje podatke koji su dostavljeni Organizatoru, tražiti njihovu izmenu ili brisanje, povući svoj pristanak u vezi sa podacima ili učešćem na konkursu, pod uslovima i u skladu sa zakonom. Učestvovanjem u ovom konkursu učesnici su saglasni i daju dozvolu da, ukoliko postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u štampanom, zvučnom, video materijalu njegove lične podatke ime, prezime, pitanje i druge podatke koje učesnik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata nagradnog konkursa, kako prilikom objave dobitnika i dodele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka, digitalnih objava ili sličnih materijala vezanih za konkurs. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi.

Učesnici konkursa su saglasni da se o njima ili pitanjima ispisanim u prijavnom formularu može sačiniti video, audio, fotografski i/ili filmski zapis, te da takav video, audio, fotografski, filmski odnosno drugi zapis Organizator i/ili agencija mogu u celosti ili u delovima koristiti, javno emitovati, javno prikazivati, bez obzira na vrstu medija i broj emitovanja i bez ikakvog vremenskog, teritorijalnog ili drugog ograničenja, kao i da takav zapis mogu prerađivati, modifikovati, uklapati ili na drugi način menjati; odnosno na drugi način koristiti za potrebe preporuke proizvoda i usluga Organizatora odnosno za njegovo oglašavanje, bez bilo kakve posebne naknadne saglasnosti autora, dodatnih davanja, plaćanja i/ili protivusluge, uz obavezu poštovanja moralnih prava autora i važećih zakonskih propisa. Na poziv Organizatora, učesnici će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi. Organizator, kao rukovalac zbirke ličnih podataka učesnika i dobitnika konkursa, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka učesnika nagradnog konkursa i dobitnika nagrada isključivo u svrhu sprovođenja nagradnog konkursa i promotivne svrhe organizatora u koje je ovaj nagradni konkurs organizovan, u skladu sa ovim pravilima.

Prilikom prijave na konkurs, na poseban upit Organizatora, učesnik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju saglasnost za korišćenje datih obaveznih ličnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatizovanu obradu ličnih podataka i personalni pristup učesniku, korišćenje od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne lične podatke za korišćenje i obradu u tačno navedene te druge svrhe. Tako datu saglasnost učesnik može u bilo kom trenutku povući slanjem zahteva na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora.

Organizator koristi i obrađuje podatke o ličnosti isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavestiti Organizatora o njihovoj promeni.

Učesnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim podacima o ličnosti koje obrađuje Organizator, te može uložiti i prigovor na korišćenje svojih ličnih podataka u situacijama koje Organizator zasniva na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe direktonog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korišćenja ličnih podataka, učesnik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora ili prema uputstvu na dostavljenim promotivnim materijalima.

Svi lični podaci će biti zaštićeni primenom primerenih organizacijskih i tehničkih mjera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno u skladu s važećim propisima iz područja zaštite podataka o ličnosti.

Učesnik je informisan i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade ličnih podataka vrši preko obrađivača u EU ili van EU (fizička ili pravno lice koje obrađuje lične podatke u ime rukovaoca zbirke podataka). Pri tome će Organizator prenos vršiti na zakonit način i obrađivača koji zadovoljava sve primerene sigurnosne standarde koji garantuju visoki stepen zaštite ličnih  podataka.

Sve ostale detalje vezane za postupanje i zaštitu  podataka o ličnosti te ostvarivanju svojih prava učesnik može pročitati u pravilima zaštite privatnosti i politike kolačića, koji su dostupni na websajtu Organizatora.

 • Žalbe i reklamacije

Sve žalbe i reklamacije rešava Organizator. U slučaju osnovanih žalbi Organizator se obavezuje da ih u što kraćem roku otkloni i o tome obavesti učesnike konkursa.

 • Porezi

Učesnik konkursa, dobitnik poklona, ne snosi nikakve poreze, obaveze niti naknade direktno povezane sa poklonima. Sve eventualne poreze u ime i za račun dobitnika poklona snosi Organizator.

 • Odgovornosti 

Organizator ne preuzima odgovornost za:

– probleme koji mogu nastati prilikom prijave za učešće na konkursu ili druge probleme nastale iz tehničkih ili sličnih razloga koji mogu nastati tokom ili u vezi sa konkursom koji nisu pod direktnom kontrolom organizatora

– (ne) istinitost podataka koje učesnici ostavljaju;

– bilo kakve posledice koje su nastale usled pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uslova konkursa od strane učesnika u konkursu ili trećih osoba,

– neželjene posledice koje su učesnici pretrpeli zbog učešća u konkursu,

– povredu autorskih prava ili drugih prava intelektualne svojine na objavljenim fotografijama ili video snimcima.

 • Pravo izmene pravila konkursa 

Organizator zadržava pravo da izmeni ova pravila, prema sopstvenom nahođenju. Sve takve izmene, prekidi ili obustave biće objavljene na web stranici organizatora bez odlaganja.

 • Mogućnost prekida konkursa

Konkurs može da se prekine u slučaju nastupanja okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao da spreči, otkloni ili izbegne.

Učesnici će o prekidu programa biti obavešteni putem websajta Organizatora: https://najlepsezelje.com/ 

 • Nadležnost suda

U slučaju spora između Organizatora i učesnika konkursa nadležan je sud u Beogradu.

Za Atlantic Štark d.o.o. Beograd

Marko Njavro, direktor