Najlepše želje logo
Vrati se na vesti

Правила на конкурсот „Освој ги најубавите колачиња”

Actions Single Cover
Actions Single Track
Actions Single Coffe

Организатор и цел на спроведување на конкурсот 

Атлантик Штарк д.о.о. Белград, Булевар Пека Дапчевиќ 29, мб 07026447, во натамошниот текст Организаторот, организира награден конкурс на социјалната мрежа Инстаграм наречен „Освојте ги најубавите колачиња“.

Конкурсот се организира и спроведува со цел:

 • o промоција на Организаторот и неговите активности, производи и понуди преку низа промотивни и маркетинг содржини и активности;
 • o промоција и пласирање на производите на Организаторот во продажните објекти.

Предмет, времетраење, место и механизам на спроведување на конкурсот

Предмет на конкурсот е активирање во кое учествуваат корисници на социјалната мрежа Инстаграм. Учесниците треба да напишат во коментар под огласот објавен на 03.07.2023 година на профилот на Инстаграм Najlepše želje, креативна порака која ги содржи зборовите: колачиња и Najlepše želje и да го означи лицето на кое му е наменета пораката, односно лицето кое е нивното „special cookie“.

Потребно е учесниците да го следат Инстаграм профилот Najlepše želje.

На крајот од конкурсот, стручното жири на Организаторот избира вкупно 10 (десет) добитници на награди.

Конкурсот се организира за полнолетни учесници кои наполниле 18 години и кои за времетраењето на конкурсот пишуваат коментар под огласот, со горенаведените услови.

Времетраењето на конкурсот е од 03.07.2023 година. до 14.07.2023 година до 23:59 часот, додека добитниците на наградите ќе бидат објавени на 17 јули 2023 година. Победниците ќе бидат објавени на Инстаграм страната Najlepše želje на 17 јули 2023 година. 

Стручното жири избира вкупно 10 (десет) победници на конкурсот според критериумот: најкреативната порака која ги исполнува условите наведени во конкурсот.

Со директно учество во активирањето, корисникот ги прифаќа сите права и обврски од овие Правила.

Детален конкурс и механизам за доделување награди

Учесникот се запознава со Конкурсот на официјалната веб-страница на Организаторот на конкурсот: https://najlepsezelje.com/ 

Со оставање креативна порака, која ги содржи зборовите: колачиња и Najlepše želje, под објавата на страницата на Инстаграм Najlepše želje и означување на лицето на кое е наменета пораката, ќе се смета дека Учесникот се пријавил за учество на Конкурсот и ги прифаќа правилата  на конкурсот.

За учество на Конкурсот потребно е Учесникот да ги исполнува следниве услови:

1. Да ја следи страницата на Инстаграм Najlepše želje.

2. Да напише креативна порака под објавата од 03.07.2023 година „Освој ги најубавите колачиња“ која содржи колачиња и Najlepše želje во текстот.

3. Да ​​означи (тагне) лице на кое е наменета пораката во коментар, односно лицето кое е „special cookie“ за Учесникот.

Избор на победници и награди

По завршувањето на конкурсот, Организаторот избира 10 (десет) добитници на награди од сите учесници. Секоја награда содржи сет од брендот Srećna ovca (беџ Najlepsje želje COOKIES, обетки и приврзок во облик на колаче) и 2 Najlepše želje Cookies пакувања од 145g: фил од чоколадо и noisette во Najlepše želje брендирана кутија.

Критериумот за доделување на наградите на учесниците на Конкурсот е креативноста и оригиналноста на напишаната порака, како и тоа што пораката одговорила на дадената тема и на сите услови на Конкурсот дефинирани со овој правилник.

Организаторот ќе стапи во контакт со добитниците преку нивните Инстаграм профили за да собере информации за адресата на победникот, на која ќе биде доставена наградата.

Освоените награди не можат да се заменат за други награди или пари. Начинот на доставување или примање на наградата ќе биде директно договорен со победникот.

Услови и ограничувања

Услов за учество на конкурсот е корисникот да го следи профилот на Инстаграм https://www.instagram.com/najlepsezelje_ .

Право на учество имаат сите полнолетни лица кои живеат на територијата на Република Северна Македонија.

Правото на учество на конкурсот го немаат лицата вработени кај Организаторот, ниту пак лицата кои на кој било начин се вклучени во подготовката на конкурсот.

Организаторот го задржува правото да не ги земе предвид објавите кои не ги исполнуваат условите на конкурсот наведени во овие правила, како и објавите кои соопштуваат несоодветна содржина, ширејќи омраза и дискриминација по која било основа.

Организаторот не е одговорен доколку конкурсот биде прекинат поради виша сила која не можел да ја спречи.

Организаторот не презема одговорност за каква било штета предизвикана од злоупотреба на овој конкурс, која е предизвикана од учесници или трети лица на други учесници на конкурсот или на трети лица.

Овие правила на конкурсот се објавени на веб-страницата https://najlepsezelje.com/ 

Достава на награди

Организаторот ќе им ги достави наградите на добитниците, најдоцна во рок од 60 работни дена откако ќе ги контактира победниците кои ги исполнуваат условите на конкурсот.

Добитниците се должни да ги достават податоците во рок од 7 дена за да им биде доставен пакетот. Доколку не ги достават бараните информации во наведениот рок, се смета дека се откажале од наградата и нема да се бара замена на добитникот.

Организаторот не е одговорен доколку не може да стапи во контакт со победниците во рокот наведен во овие правила.

Дисквалификација од конкурсот

Организаторот го задржува правото, без претходна најава, да го исклучи учесникот од понатамошното учество на конкурсот и/или да не ја додели наградата, доколку во меѓувреме ја добие, односно бара враќање на наградата, доколку утврди дека:

 • o учесникот не ги исполнува условите и критериумите за учество;
 • o доколку учесникот не почитува или прекрши некоја одредба од овие правила;
 • o доколку Организаторот смета дека учеството на еден од учесниците не е можно или пожелно;
 • o доколку учесниците објавуваат содржина што не е во согласност со имиџот на брендот и компанијата;
 • o како и во други случаи пропишани со овие правила.

Учесниците кои дале неточни, нецелосни или туѓи податоци, односно ги повредиле правата на трети лица, сопственици на овие податоци, се единствено одговорни за таквата злоупотреба на податоците, односно повреда на правата, додека Организаторот нема да биде одговорен за таков случај на кој било начин и под какви било околности.

Заштита на личните податоци и правото на Организаторот да објавува информации за победниците

Со учество во овој конкурс, учесниците целосно ги прифаќаат овие Правила, се согласуваат дека Организаторот ги собира и обработува личните податоци наведени во овие Правила и потврдуваат дека се свесни за целта на користење на нивните лични податоци и ракување со нив.

Учесникот кој со учеството во оваа програма дал валидна согласност за обработка на податоците може да ја отповика таа согласност во секое време, писмено или усно на евиденција кај Организаторот.

Со учеството во овој конкурс, учесниците се согласуваат и даваат дозвола дека, доколку станат добитник на наградата, Организаторот може да ги користи и јавно да ги објави во печатен, аудио, видео материјал нивните лични податоци, име, презиме, прашање и други податоци обезбедени од учесникот/победникот, заради јавно објавување на резултатите од конкурсот, како при објавување на победниците и доделување награди, така и при објавување извештаи, написи, дигитални публикации или слични материјали поврзани со конкурсот. На покана на Организаторот, добитникот на наградата ќе даде согласност и во писмена форма.

Учесниците се информирани дека за целите на конкурсот се прави пренос на личните податоци во Република Србија и се запознаени со политиката на приватност на Организаторот (https://najlepsezelje.com/politika-privatnosti).   

Организаторот со особено внимание ќе постапува со сите лични податоци кои ќе бидат собрани и обработени за време на овој конкурс, во согласност со одредбите од Законот за заштита на личните податоци и другите релевантни прописи.

Организаторот, како  контролор на личните податоци на учесниците на конкурс, собира, управува, одржува и ја обработува збирка на собрани лични податоци исклучиво заради спроведување на конкурсот и промотивни цели на Организаторот, во согласност со овие Правила.

При регистрација или последователно за време на конкурсот, на посебно барање од Организаторот, учесникот, доколку сака, ќе даде согласност за користење на задолжителните податоци за други цели (на пр. за автоматска обработка на лични податоци и персонализиран пристап до учесникот , користење на страните на поврзаните компании на Организаторот итн.), и доколку сака, ќе обезбеди други дополнителни лични податоци за употреба и обработка за точно наведените и други цели.

Учесникот може да ја повлече вака дадената согласност во секое време со испраќање барање на е-маил адресата или адресата на седиштето на Организаторот според контактите на веб-страницата на Организаторот. Организаторот ги користи и обработува личните податоци исклучиво доставени од учесникот, а учесникот е единствено одговорен за точноста на дадените податоци и е должен и одговорен навремено да го извести Организаторот за нивната промена.

Учесниците имаат право во секое време да побараат информации за нивните лични податоци обработени од Организаторот или да побараат нивна корекција, тие можат да побараат прекин на користењето или бришење на нивните лични податоци за сите или само за одредени цели (освен ако тоа не е прашање на обработка на податоци за статистички цели кога личните податоци повеќе не овозможуваат идентификација), односно пренос на податоци под законски услови или отпишување од примање информативни и промотивни материјали од Организаторот.

Учесникот може да поднесе приговор за користење на неговите лични податоци во ситуации кои Организаторот ги заснова на постоење на негов легитимен интерес, а секако и кога Организаторот ги користи за цели на директен маркетинг.

За остварување на сите свои права и обврски во однос на користењето на личните податоци, учесникот може да се обрати на е-маил адресата или адресата на седиштето на Организаторот или според упатствата на дадените промотивни материјали.

Сите лични податоци ќе бидат заштитени со примена на соодветни организациски и технички мерки, а со нив ќе се постапува законски и правно во согласност со важечките прописи од областа на заштитата на личните податоци.

Сите други детали поврзани со обработката и заштитата на личните податоци и остварувањето на нивните права, учесникот може да ги прочита во Правилата за заштита на приватноста и Политиката за колачиња, кои се достапни на веб-страницата на Организаторот.

Согласност и пренос на правото на користење на текстот на пораката

Учесникот мора да биде единствен и ексклузивен носител на авторските права на текстот на пораката објавена на социјалните мрежи за учество на конкурсот.

Со учеството, победникот на конкурсот изречно изјавува дека исклучиво ги пренесува на Организаторот сите авторски права на сопственост на текстот на пораката (авторско дело) без ограничување во однос на темата, просторот и времето, без обврска да го наведе авторот.

Учесникот гарантира дека објавениот текст (порака) не ги повредува авторските и другите права на трети лица. Доколку е повредено право од интелектуална сопственост или сродно право, учесникот кој го објавил текстот или пораката сноси единствена одговорност за повредата.

Добитникот на наградата изречно изјавува дека е единствен сопственик на сите авторски права на текстот на пораката и гарантира дека делото на авторот што е предмет на овој договор не ги содржи правата на трети лица, авторски права или кој било друг наслов.

Организаторот може да ги пренесе стекнатите авторски права на трети лица без ограничување, со што победникот изречно се согласува.

На покана на Организаторот, учесниците ќе дадат согласност и во писмена форма.

Жалби и рекламации

Сите жалби и рекламации се решаваат од страна на Организаторот. Во случај на основани приговори, Организаторот се обврзува да ги отстрани  во рок од 10 работни дена и да ги информира учесниците на конкурсот.

Даноци

Учесникот на конкурсот, добитникот на наградата, не сноси никакви даноци, давачки или такси директно поврзани со подароците. Сите можни даноци во име и за сметка на добитникот на наградата се на товар на Организаторот.

Одговорности

Организаторот не презема никаква одговорност за:

 • o проблеми кои можат да настанат при аплицирање за учество на конкурсот или други проблеми кои произлегуваат од технички или слични причини кои можат да настанат за време или во врска со конкурсот кои не се под директна контрола на организаторот;
 • o (не) вистинитоста на податоците оставени од учесниците;
 • o какви било последици кои произлегуваат од погрешна употреба или злоупотреба на условите на конкурсот од страна на учесниците на конкурсот или трети лица;
 • o несакани последици кои ги претрпеле учесниците поради учество на конкурсот.

Други одредби

Организаторот на конкурсот го задржува правото да ги измени и дополни овие одредби и услови и се обврзува да објави било каков амандман или дополнување на веб-страницата https://najlepsezelje.com/ 

Одлуката на Организаторот за сите прашања поврзани со конкурсот и правилата поврзани со него е конечна и валидна за сите учесници.

Во случај на каков било спор или двосмисленост, овие правила ќе имаат предност пред сите други известувања, без разлика дали се печатени, електронски или на друг начин. Автентичното толкување на овие правила го обезбедува исклучиво Организаторот.

Организаторот го задржува правото да ги промени овие Правила, да го прекине конкурсот или целосно да го откаже конкурсот, доколку тоа го налагаат правни, технички или комерцијални причини. Организаторот ќе ги информира учесниците за евентуални промени преку известување на својата веб-страница https://najlepsezelje.com/ 

 

Во Белград  21.06.2023. година                                                                              

за Атлантик Штарк д.о.о Белград

Мате Штетиќ, директор