Najlepše želje logo
Vrati se na vesti

Pravila kreativnog konkursa Najlepše želje Winter ukusi

Actions Single Cover
Actions Single Track
Actions Single Coffe

 

 • Organizator i svrha sprovođenja konkursa

Privredno društvo „Atlantic Štark“ doo Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 29, mb 07026447 (u daljem tekstu: Organizator) , organizuje konkurs pod nazivom “ Najlepše želje Winter ukusi.

Konkurs se priređuje i sprovodi u svrhu promocije Organizatora, njegove delatnosti i proizvoda.

 

 • Predmet, trajanje, mesto i mehanizam sprovođenja konkursa

Predmet konkursa je aktivacija na kanalima društvenih mreža Najlepših želja  prema zadatim  temama i to na:

Facebook: https://www.facebook.com/najlepsezelje

Instagram: https://www.instagram.com/_najlepsezelje_/

Tiktok: https://www.tiktok.com/@najlepse_zelje?

Konkurs se sprovodi na teritoriji Republike Srbije i na konkursu  mogu da učestvuju svi punoletni građani koji imaju prebivalište  na ovoj teritoriji. 

Trajanje konkursa je:

 • na društvenoj mreži Facebook u periodu od 1.12.-13. 12. 2021. godine;
 • na društvenoj mreži Instagram u periodu  od 06.12.-26.12.2021. godine, 
 • a na Tik Tok-u u periodu od 06.12.-19.12.2021. godine. 

Facebook konkurs: 

Zadatak učesnika Facebook konkursa  je da odgovore na pitanje: “Kada su dani hladni, šta vas greje oko srca?“. Organizator nagrađuje  3 (tri) učesnika koji su po izboru žirija najkreativnije odgovorili na postavljeni zadatak u okviru komentara objave koja je predmet kreativnog konkursa.

Nagrada je paket proizvoda Najlepše želje Winter ukusi (Čarobna Đanduja i Zimski kolačić).

Instagram konkurs: 

Učesnici Instagram konkursa moraju okačiti story ili post objavu na svom Instagram profilu koji je otključan, a kreativni zadatak učesnika konkursa je prikaz momenata uživanja kroz fotografiju ili video snimak u novim ukusima Najlepše želje Winter čokolade (Čarobna Đanduja i Zimski kolačić).  Obavezni deo učešća je tagovanje profila Najlepših želja (Instagram: https://www.instagram.com/_najlepsezelje_/) kao i korišćenje Giphy stikera Najlepših želja kojim bi ukrasili svoj story. Za vreme trajanja konkursa, Instagram profil učesnika mora biti javan. 

Nagrada je paket proizvoda Najlepše želje Winter ukusi (Čarobna Đanduja i Zimski kolačić).

Tiktok konkurs: 

Učesnici  Tiktok konkursa moraju okačiti story ili post objavu na svom Tiktok profilu, a kreativni zadatak je prikaz  momenata uživanja kroz fotografiju ili video snimak u novim ukusima Najlepše želje Winter čokolade (Čarobna Đanduja i Zimski kolačić). Obavezni deo učešća je tagovanje profila Najlepših želja (https://www.tiktok.com/@najlepse_zelje?).

Nagrada je paket proizvoda Najlepše želje Winter ukusi (Čarobna Đanduja i Zimski kolačić).

Neposrednim učešćem u aktivaciji korisnik prihvata sva prava i obaveze iz ovih Pravila.

 

 •  Odabir pobednika i nagrade

Pobednike konkursa bira stručni žiri organizatara na osnovu kriterijuma kreativnosti.

Pobednici se biraju u sledećim terminima:

Facebook konkurs – proglašenje 3 (tri) pobednika 14.12. 2021. godine;

Instagram konkurs: 

 • I krug: 6.12. – 15.12.2021- godine, proglašenje 3 (tri) pobednika 16.12.2021. godine
 • II krug: 17.12. – 26.12., proglašenje 3 (tri) pobednika 27.12.2021. godine;

Tik tok konkurs:

 • trajanje 6.12. – 19.12.2021. godine  –  proglašenje 1 (jednog) pobednika 20.12.2021. godine

Organizator će kontaktirati dobitnike putem njihovih profila na društvenoj mreži preko koje su učestvovali radi prikupljanja podataka kao i  o adresi dobitnika, na koju će se dostaviti nagrada. Rok za dostavu nagrade je 45 radnih dana od dana proglašenja pobednika. 

 

 • Uslovi i ograničenja

Uslov za učešće na konkursu je da Instagram profil učesnika bude javan (public) i da učesnik prati stranicu Najlepše želje na društvenoj mreži na kojoj učestvuje u konkursu.

Pravo učešća imaju sva punoletna lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Pravo na učešće u konkursu nemaju lica zaposlena kod Organizatora, niti lica koja su na bilo koji način uključena u priređivanje konkursa.

Organizator zadržava pravo da ne uzme u obzir objave koje ne zadovoljavaju uslove konkursa navedene u ovim pravilima, kao ni objave koje komuniciraju neprikladan sadržaj, širenje mržnje i diskriminacije po bilo kom osnovu.

Organizator ne snosi odgovornost ukoliko dođe do prekida konkursa usled uticaja više sile koju nije mogao sprečiti.

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ovog konkursa, a koja se na taj način od strane učesnika ili trećih lica nanese bilo drugim učesnicima konkursa, bilo trećim licima.

Ova prаvilа konkursa objavljena su na internet stranici https://najlepsezelje.com/

 

 •  Isporuka poklon paketa

Organizator će pobedniku dostaviti poklon paket, najkasnije u toku 45 radnih dana od dana proglašenja pobednika  koji ispunjava uslove konkursa.

Pobednik je dužan da u roku od 7 dana računajuči od dana kontaktiranja putem Instagram, Facebook ili Tik Tok profila  dostavi podatke za slanje paketa. Ako u navedenom roku ne dostavi podatke, smatra se da je odustao od nagrade i neće se tražiti zamenski pobednik.

Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne može da stupi u kontakt sa dobitnicima u roku određenom u ovim pravilima.

 

 

 •  Diskvalifikacija iz konkursa

Organizator zadržava pravo da, bez ikakvog prethodnog obaveštenja, isključi učesnika iz daljeg učešća na konkursu i/ili ne dodeli nagradu, ukoliko je u međuvremenu osvoji, odnosno zahteva povraćaj nagrade, ukoliko utvrdi da:

–   učesnik ne ispunjava uslove i kriterijume za učešće;

–   ukoliko učesnik ne poštuje odnosno prekrši bilo koju odredbu ovih pravila;

–   ukoliko Organizator oceni da učešće nekog od učesnika nije moguće ili poželjno,

–   ukoliko učesnici objave sadržaj koji nije u skladu sa imidžom brenda i kompanije

–   kao i u drugim slučajevima propisanim ovim pravilima;

Učesnici koji su dali netačne, nepotpune ili tuđe podatke, odnosno povredili prava trećih lica, vlasnika ovih podataka, isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka odnosno povredu prava, dok Organizator neće biti odgovoran za takav slučaj ni na koji način i ni pod kakvim okolnostima.

 

 • Saglasnost za korišćenje ličnog dobra i prenos prava na korišćenje objavljenih materijala

 

Učesnik konkursa daje izričitu saglasnost za korišćenje svog ličnog dobra na postavljenoj fotografiji, video snimku, kao i eventualnoj budućoj oglasnoj poruci. Učesnik konkursa, u slučaju zapisa lika trećeg lica, ukoliko se može prepoznati identitet tog lica, garantuje da poseduje izričitu saglasnost tog lica za korišćenje njegovog ličnog dobra (lika) na postavljenoj fotografiji ili snimku, kao i eventualnoj budućoj oglasnoj poruci. U tom slučaju Organizatoru se ustupa pravo na lično dobro , bez posebne naknade , te Organizator ne snosi odgovornost za eventualnu naknadu štete po osnovu korišćenja ličnog dobra i/ili zadržava regresno pravo prema učesniku konkursa u slučaju povrede bilo čijeg prava na lično dobro.

Učesnik mora biti jedini i isključivi nosilac autorskih prava na postavljenoj fotografiji i/ili video snimku i/ili oobjavljenom tekstu.

Učestvovanjem, pobednik konkursa izričito izjavljuje da isključivo organizatoru prenosi  predmetno, prostorno i vremenski neograničeno sva  autorska imovinska  prava na fotografijama (autorsko delo) bez obaveze navođenja imena autora.

Učesnik garantuje da postavljenom fotografijom/video snimkom/tekstom u celosti ne povređuje autorska i druga prava trećeg lica. Ako dođe do povrede prava intelektualne svojine ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za povredu snosi Učesnik koji je postavio fotografiju.

Pobednik izričito izjavljuje da je jedini vlasnik svih autorskih prava na fotografiji/video snimku i garantuje da autorsko delo koje je predmet ovog ugovora ne sadrži prava trećih lica, autorska prava ili bilo koji drugi naslov.

Organizator može neograničeno preneti stečena autorska prava na treća lica, sa čime se pobednik izričito slaže.

Učesnici konkursa su saglasni da se o njima ili korišćenjem njihovih objavljenih fotografija i snimaka može sačiniti video, audio, fotografski i/ili filmski zapis, te da takav video, audio, fotografski, filmski odnosno drugi zapis Organizator i/ili agencija mogu u celosti ili u delovima koristiti, javno emitovati, javno prikazivati, bez obzira na vrstu medija i broj emitovanja i bez ikakvog vremenskog, teritorijalnog ili drugog ograničenja, kao i da takav zapis mogu prerađivati, modifikovati, uklapati ili na drugi način menjati; odnosno na drugi način koristiti za potrebe preporuke proizvoda i usluga Organizatora odnosno za njegovo oglašavanje, bez bilo kakve posebne naknadne saglasnosti autora, dodatnih davanja, plaćanja i/ili protivusluge, uz obavezu poštovanja moralnih prava autora i važećih zakonskih propisa. 

Na poziv Organizatora, učesnici će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi.

 

 • Zaštita ličnih podataka i pravo organizatora na objavljivanje podataka o dobitnicima

Učestvovanjem u ovom konkursu učesnici u celosti prihvataju ova Pravila, pristaju da Organizator prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti navedene u ovim Pravilima, te potvrđuju da su u poznati sa svrhom korišćenja njihovih ličnih podataka i postupanja sa istim.

Učesnik koji je učestvovanjem u ovom programu dao punovažan pristanak na obradu podataka može opozvati taj pristanak u svakom trenutku, pismeno ili usmeno na zapisnik kod Organizatora.

Učestvovanjem u ovom konkursu učesnici su saglasni i daju dozvolu da, ukoliko postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u štampanom, zvučnom, video materijalu njegove lične podatke ime, prezime, pitanje i druge podatke koje učesnik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata konkursa, kako prilikom objave dobitnika i dodele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka, digitalnih objava ili sličnih materijala vezanih za konkurs. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi.

Organizator će sa svim podacima o ličnosti koje će prikupljati i obrađivati u toku ovog konkursa postupati s posebnom pažnjom, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugih relevantnih propisa.

Organizator, kao rukovalac zbirke ličnih podataka učesnika konkursa, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka isključivo u  svrhu sprovođenja konkursa i promotivne svrhe Organizatora, u skladu sa ovim Pravilima.

Prilikom prijave ili naknadno u toku trajanja konkursa, na poseban upit Organizatora, učesnik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju saglasnost za korišćenje obaveznih podataka i za druge svrhe (npr. za automatizovanu obradu ličnih podataka i personalizovanii pristup učesniku, korišćenje od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne lične podatke za korišćenje i obradu u tačno navedene te druge svrhe.

Tako datu saglasnost učesnik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahteva na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora. Organizator koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran blagovremeno obavestiti Organizatora o njihovoj promeni.

Učesnici imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim ličnim podacima koje obrađuje Organizator ili zatražiti ispravak istih, mogu tražiti prestanak korišćenja ili brisanje svojih ličnih podataka u sve ili samo neke svrhe

(osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada lični podaci više ne omogućuju identifikaciju), odnosno i prenos podataka pod zakonskim uslovima ili izvršiti odjavu primanja informativnih i promotivnih materijala Organizatora.

Učesnik takođe može i uložiti prigovor na korišćenje svojih ličnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe direktnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korišćenja ličnih podataka, učesnik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora ili prema uputstvima na dostavljenim promotivnim materijalima.

Svi lični podaci će biti zaštićeni primenom primerenih organizacionih i tehničkih mera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno u skladu sa važećim propisima iz područja zaštite ličnih podataka.

Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu ličnih podataka te ostvarivanju svojih prava učesnik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora.

 

 • Žalbe i reklamacije

 

Sve žalbe i reklamacije rešava Organizator. U slučaju osnovanih žalbi Organizator se obavezuje da ih u što kraćem roku otkloni i o tome obavesti učesnike konkursa.

 

 • Porezi

 

Učesnik konkursa, dobitnik poklona, ne snosi nikakve poreze, obaveze niti naknade direktno povezane sa poklonima. Sve eventualne poreze u ime i za račun dobitnika poklona snosi Organizator.

 

 • Odgovornosti

Organizator ne preuzima odgovornost za:

–   probleme koji mogu nastati prilikom prijave za učešće na konkursu ili druge probleme nastale iz tehničkih ili sličnih razloga koji mogu nastati tokom ili u vezi sa konkursom koji nisu pod direktnom kontrolom organizatora;

–   (ne) istinitost podataka koje učesnici ostavljaju;

–   bilo kakve posledice koje su nastale usled pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uslova konkursa od strane učesnika u konkursu ili trećih osoba,

–   neželjene posledice koje su učesnici pretrpeli zbog učešća u konkursu.

 

 • Ostale odredbe

Organizator konkursa zadržava pravo na dopune i izmene ovih uslova i obavezuje se da će svaku njihovu izmenu ili dopunu objaviti na internet stranici https://najlepsezelje.com/ .

Odluka Organizatora o svim pitanjima u vezi sa konkursom i pravilima, povezanih sa njim, konačna je i važi za sve učesnike.

U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ova pravila se smatraju primarnim u odnosu na sva eventualna druga obaveštenja, bilo u štampanom, elektronskom ili bilo kakvom drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila daje isključivo Organizator.

Organizator zadržava pravo na promenu ovih Pravila, na prekid konkursa ili potpuno zaustavljanje konkursa, ako to nalažu pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim promenama Organizator će obavestiti učesnike obaveštenjem na svojoj web stranici https://najlepsezelje.com/ 

U Beogradu  29.11.2021. godine 

za Atlantic Štark doo Beograd 

Marko Njavro, direktor