Najlepše želje logo
Vrati se na vesti

Pravila konkursa „Osvoji najlepše kolačiće” (Facebook)

Actions Single Cover
Actions Single Track
Actions Single Coffe

Organizator i svrha sprovođenja konkursa

Privredno društvo ,,Atlantic Štark” d.o.o. Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 29, mb 07026447, u daljem tekstu: Organizator, organizuje nagradni konkurs na društvenoj mreži Facebook pod nazivom „Osvoji najlepše kolačiće“.

Konkurs se priređuje i sprovodi u svrhu:

 • promocije Organizatora i njegove delatnosti, proizvoda i ponude kroz niz promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti;
 • unapređenja i plasmana proizvoda Organizatora u prodajnim objektima.

Predmet, trajanje, mesto i mehanizam sprovođenja konkursa

Predmet konkursa je aktivacija u kojoj učestvuju korisnici društvene mreže Facebook. Učesnici treba da napišu u komentaru ispod objave okačene 03.07.2023. na Najlepše želje Facebook stranici pesmicu na temu – kako ti kolačići ostvaruju najlepše želje! 

Neophodno je da učesnici prate Najlepše želje Facebook stranicu. 

Po završetku konkursa stručni žiri organizatora bira ukupno 10 (deset) dobitnika nagrada.

Konkurs se organizuje za punoletne učesnike koji su navršili 18 godina i koji za vreme trajanja konkursa napišu komentar ispod objave, uz gore navedene uslove. 

Trajanje konkursa je od 03.07.2023. do 10.07.2023. do 23:59h, dok se dobitnici nagrada proglašavaju 12.07.2023. godine. Dobitnici će biti proglašeni i objavljeni u komentaru ispod nagradne objave dana 12.07.2023. godine. 

Stručni žiri bira ukupno 10 (deset) dobitnika nagrada konkursa prema kriterijumu: najkreativnija pesmica koja ispunjava uslove navedene u konkursu.

Neposrednim učešćem u aktivaciji korisnik prihvata sva prava i obaveze iz ovih Pravila.

Detaljan mehanizam konkursa i nagrada

Učesnik se upoznaje sa Konkursom na zvaničnoj Facebook stranici Organizatora Konkursa https://www.facebook.com/starknajlepsezelje kao i na zvaničnom sajtu Organizatora: https://najlepsezelje.com/   

Pisanjem kreativne pesmice, ispod nagradne objave na Najlepše želje Facebook stranici smatraće se da se Učesnik prijavio za učešće u Konkursu i da prihvata pravila Konkursa.

Da bi Učesnik mogao da učestvuje u Konkursu, neophodno je: 

1. Da prati Najlepše želje Facebook stranicu stranicu.

2. Da napiše kreativnu pesmicu ispod nagradne objave od 03.07.2023. „Osvoji najlepše kolačiće ”

Odabir dobitnika i nagrade

Po završetku Konkursa, Organizator od svih Učesnika bira 10 (deset) dobitnika nagrada. Svaka nagrada sadrži set brenda Srećna ovca (Najlepše želje COOKIES bedž, minđuše i privezak u obliku kolačića) i 2 Najlepše želje Cookies pakovanja 145g: čokoladno punjenje i noisette u brendiranoj Najlepše želje kutiji.

Kriterijum za dodelu nagrade učesnicima Konkursa je kreativnost i originalnost napisane pesmice kao i činjenice da li je pesmica odgovorila zadatoj temi i svim uslovima Konkursa definisanim ovim Pravilnikom.

Organizator će kontaktirati dobitnike direktno u komentarima ispod nagradne objave radi i preusmeriti dalju komunikaciji u inboks (privatne poruke) radi prikupljanja podataka o adresi dobitnika, na koju će se dostaviti nagrada.

Osvojene nagrade nije moguće zameniti za druge nagrade ili za gotov novac. Način dostavljanja odnosno preuzimanja nagrade biće dogovoren direktno sa dobitnikom.

Uslovi i ograničenja

Uslov za učešće na konkursu je da korisnik prati Facebook stranicu https://www.facebook.com/starknajlepsezelje

Pravo učešća imaju sva punoletna lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Pravo na učešće u konkursu nemaju lica zaposlena kod Organizatora, niti lica koja su na bilo koji način uključena u priređivanje konkursa.

Organizator zadržava pravo da ne uzme u obzir objave koje ne zadovoljavaju uslove konkursa navedene u ovim pravilima, kao ni objave koje komuniciraju neprikladan sadržaj, širenje mržnje i diskriminacije po bilo kom osnovu.

Organizator ne snosi odgovornost ukoliko dođe do prekida konkursa usled uticaja više sile koju nije mogao sprečiti.

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ovog konkursa, a koja se na taj način od strane učesnika ili trećih lica nanese bilo drugim učesnicima konkursa, bilo trećim licima.

Ova pravila konkursa objavljena su na internet stranici https://najlepsezelje.com/

Isporuka nagrada

Organizator će pobednicima dostaviti nagrade, najkasnije u toku 60 radnih dana nakon što je stupio u kontakt sa pobednicima koji ispunjavaju uslove konkursa.

Pobednici su dužni da u roku od 7 dana dostave podatke radi dostavljanja paketa. Ako u navedenom roku ne dostave tražene podatke, smatra se da su odustali od nagrade i neće se tražiti zamenski dobitnik.

Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne može da stupi u kontakt sa dobitnicima u roku određenom u ovim pravilima.

Diskvalifikacija iz konkursa

Organizator zadržava pravo da, bez ikakvog prethodnog obaveštenja, isključi učesnika iz daljeg učešća na konkursu i/ili ne dodeli nagradu, ukoliko je u međuvremenu osvoji, odnosno zahteva povraćaj nagrade, ukoliko utvrdi da:

 • učesnik ne ispunjava uslove i kriterijume za učešće;
 • ukoliko učesnik ne poštuje odnosno prekrši bilo koju odredbu ovih pravila;
 • ukoliko Organizator oceni da učešće nekog od učesnika nije moguće ili poželjno;
 • ukoliko učesnici objave sadržaj koji nije u skladu sa imidžom brenda i kompanije;
 • kao i u drugim slučajevima propisanim ovim pravilima.

Učesnici koji su dali netačne, nepotpune ili tuđe podatke, odnosno povredili prava trećih lica, vlasnika ovih podataka, isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka odnosno povredu prava, dok Organizator neće biti odgovoran za takav slučaj ni na koji način i ni pod kakvim okolnostima.

Zaštita ličnih podataka i pravo Organizatora na objavljivanje podataka o dobitnicima

Učestvovanjem u ovom konkursu učesnici u celosti prihvataju ova Pravila, pristaju da Organizator prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti navedene u ovim Pravilima, te potvrđuju da su upoznati sa svrhom korišćenja njihovih ličnih podataka i postupanja sa istim.

Učesnik koji je učestvovanjem u ovom programu dao punovažan pristanak na obradu podataka može opozvati taj pristanak u svakom trenutku, pismeno ili usmeno na zapisnik kod Organizatora.

Učestvovanjem u ovom konkursu učesnici su saglasni i daju dozvolu da, ukoliko postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u štampanom, zvučnom, video materijalu njegove lične podatke ime, prezime, pitanje i druge podatke koje učesnik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata konkursa, kako prilikom objave dobitnika i dodele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka, digitalnih objava ili sličnih materijala vezanih za konkurs. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi.

Organizator će sa svim podacima o ličnosti koje će prikupljati i obrađivati u toku ovog konkursa postupati s posebnom pažnjom, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugih relevantnih propisa.

Organizator, kao rukovalac zbirke ličnih podataka učesnika konkursa, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka isključivo u svrhu sprovođenja konkursa i promotivne svrhe Organizatora, u skladu sa ovim Pravilima.

Prilikom prijave ili naknadno u toku trajanja konkursa, na poseban upit Organizatora, učesnik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju saglasnost za korišćenje obaveznih podataka i za druge svrhe (npr. za automatizovanu obradu ličnih podataka i personalizovani pristup učesniku, korišćenje od strane povezanih društava Organizatora itd.), te će, ako želi, dati i druge, dodatne lične podatke za korišćenje i obradu u tačno navedene te druge svrhe.

Tako datu saglasnost učesnik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahteva na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora. Organizator koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran blagovremeno obavestiti Organizatora o njihovoj promeni.

Učesnici imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim ličnim podacima koje obrađuje Organizator ili zatražiti ispravak istih, mogu tražiti prestanak korišćenja ili brisanje svojih ličnih podataka u sve ili samo neke svrhe (osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada lični podaci više ne omogućuju identifikaciju), odnosno i prenos podataka pod zakonskim uslovima ili izvršiti odjavu primanja informativnih i promotivnih materijala Organizatora.

Učesnik takođe može i uložiti prigovor na korišćenje svojih ličnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe direktnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korišćenja ličnih podataka, učesnik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora ili prema uputstvima na dostavljenim promotivnim materijalima.

Svi lični podaci će biti zaštićeni primenom primerenih organizacionih i tehničkih mera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno u skladu sa važećim propisima iz područja zaštite ličnih podataka.

Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu ličnih podataka te ostvarivanju svojih prava učesnik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora.

Saglasnost i prenos prava na korišćenje teksta poruke 

Učesnik mora biti jedini i isključivi nosilac autorskih prava na tekstu poruke koju objavljuje na društvenim mrežama učestvujući u konkursu.

Učestvovanjem, pobednik konkursa izričito izjavljuje da isključivo Organizatoru prenosi predmetno, prostorno i vremenski neograničeno sva autorska imovinska prava na tekstu poruke (autorsko delo) bez obaveze navođenja imena autora.

Učesnik garantuje da postavljenim tekstom (porukom) u celosti ne povređuje autorska i druga prava trećeg lica. Ako dođe do povrede prava intelektualne svojine ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za povredu snosi učesnik koji je postavio tekst odnosno poruku.

Dobitnik nagrade izričito izjavljuje da je jedini vlasnik svih autorskih prava na tekstu poruke i garantuje da autorsko delo koje je predmet ovog ugovora ne sadrži prava trećih lica, autorska prava ili bilo koji drugi naslov.

Organizator može neograničeno preneti stečena autorska prava na treća lica, sa čime se dobitnik izričito slaže.

Na poziv Organizatora, učesnici će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi.

Žalbe i reklamacije

Sve žalbe i reklamacije rešava Organizator. U slučaju osnovanih žalbi Organizator se obavezuje da ih u što kraćem roku otkloni i o tome obavesti učesnike konkursa.

Porezi

Učesnik konkursa, dobitnik nagrade, ne snosi nikakve poreze, obaveze niti naknade direktno povezane sa poklonima. Sve eventualne poreze u ime i za račun dobitnika poklona snosi Organizator.

Odgovornosti

Organizator ne preuzima odgovornost za:

 • probleme koji mogu nastati prilikom prijave za učešće na konkursu ili druge probleme nastale iz tehničkih ili sličnih razloga koji mogu nastati tokom ili u vezi sa konkursom koji nisu pod direktnom kontrolom organizatora;
 • (ne) istinitost podataka koje učesnici ostavljaju;
 • bilo kakve posledice koje su nastale usled pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uslova konkursa od strane učesnika u konkursu ili trećih osoba;
 • neželjene posledice koje su učesnici pretrpeli zbog učešća u konkursu.

Ostale odredbe

Organizator  konkursa zadržava pravo na dopune i izmene ovih uslova i obavezuje se da će svaku njihovu izmenu ili dopunu objaviti na internet stranici https://najlepsezelje.com/

Odluka Organizatora o svim pitanjima u vezi sa konkursom i pravilima, povezanih sa njim, konačna je i važi za sve učesnike.

U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ova pravila se smatraju primarnim u odnosu na sva eventualna druga obaveštenja, bilo u štampanom, elektronskom ili bilo kakvom drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila daje isključivo Organizator.

Organizator zadržava pravo na promenu ovih Pravila, na prekid  konkursa ili potpuno obustavljanje  konkursa, ako to nalažu pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim promenama Organizator će obavestiti učesnike obaveštenjem na svojoj web stranici https://najlepsezelje.com/

 

U Beogradu 14.06.2023. godine                                                                              

za Atlantic Štark d.o.o. Beograd

Mate Štetić, direktor