Najlepše želje logo
Vrati se na vesti

PRAVILA KONKURSA – „I kada hladno je, meni ljeto je – ADD YOURS Instagram filter stiker” – BiH

Actions Single Cover
Actions Single Track
Actions Single Coffe

PRAVILA KONKURSA

„I kada hladno je, meni ljeto je – ADD YOURS Instagram filter stiker”

ORGANIZATOR I SVRHA SPROVOĐENJA KONKURSA

Privredno društvo „Atlantic Štark“ doo Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 29, mb 07026447, u daljem tekstu: Organizator, organizuje Konkurs pod nazivom „I kada hladno je, meni ljeto je – ADD YOURS Instagram filter stiker”.

Konkurs se priređuje i sprovodi u svrhu promocije Organizatora, njegove djelatnosti i proizvoda.

NAZIV I SVRHA KONKURSA

Konkurs se organizuje pod nazivom: „I kada hladno je, meni ljeto je – ADD YOURS Instagram filter stiker” (u daljem tekstu: Konkurs) radi promocije kampanje “I kada hladno je, nama ljeto je uz čokoladu Najlepše želje Kapri ”.

MJESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Konkurs se organizuje na teritoriji  Bosne i Hercegovine.

USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA KONKURSU

Na Konkursu mogu učestvovati fizička lica starija od 18 godina, korisnici Internet mreže, sa prebivalištem, odnosno boravištem u  Bosni i Hercegovini, koji posjeduju aktiviran nalog na Instagramu (u daljem tekstu: Učesnici).

Iz učešća na Konkursu isključeni su zaposleni kod Organizatora, kao i zaposleni u pravnim licima koje učestvuju u organizovanju Konkursa, kao i njihovi bliski srodnici (roditelji, supružnici, djeca). Za učešće na Konkursu korisnik se prijavljuje nadovezivanjem na ADD YOURS stiker objavljen na profilu https://www.instagram.com/_najlepsezelje_/ u sekciji story na društvenoj mreži Instagram, kreiranjem fotografije na temu – „I kada hladno je, meni ljeto je uz čokoladu Najlepše želje Kapri“ i dijeljenjem iste na svom profilu uz dodavanje emotikona srce plave boje i obilježavanje profila (tagovanje) – https://www.instagram.com/_najlepsezelje_/ i https://www.instagram.com/frikomsrbija/

 • Profil učesnika mora biti „otvoren“, tj. javan.
 • Potrebno je da učesnik prati https://www.instagram.com/_najlepsezelje_/profil kako bi imao prava da učestvuje na Konkursu .
 • Nadovezivanjem na ADD Yours stiker i objavljivanjem fotografije smatra se da je  učesnik prihvatio ova pravila konkursa.

Organizator zadržava isključivo pravo da iz daljeg učešća isključi bilo kog Učesnika, za koga uoči da je na bilo koji način zloupotrijebio Konkurs i uslove definisane Pravilnikom.

 DETALJAN MEHANIZAM KONKURSA i NAGRADE

Učesnik se upoznaje sa Konkursom na zvaničnim kanalima Organizatora Konkursa, profilu na Instagramu https://www.instagram.com/_najlepsezelje_/i sajtu https://najlepsezelje.com/.

Nadovezivanjem na stiker ADD YOURS objavljen na profilu https://www.instagram.com/_najlepsezelje_/ u Story sekciji na društvenoj mreži Instagram i postavljanjem autorskog fotografskog sadržaja – svoje fotografije, tagovima profila https://www.instagram.com/_najlepsezelje_/ i https://www.instagram.com/frikomsrbija/ i dodavanjem emotikona srce plave boje smatraće se da se Učesnik prijavio za učešće u Konkursu i da prihvata pravila Konkursa .

Učesnik obavezno mora na fotografiji objavljenoj u sekciji story označiti profile https://www.instagram.com/_najlepsezelje_/ i https://www.instagram.com/frikomsrbija/  i dodati emotikon plave boje kako bi Organizator mogao pratiti prijedloge putem Instagrama i utvrditi da je Učesnik iz  Bosne i Hercegovine.

Kako bi Učesnik mogao učestvovati na Konkursu , neophodno je:

 • Da ima javan Instagram profil i da prati stranicu Najlepše želje na Instagramu.
 • Da iskoristi stiker ADD YOURS objavljen na profilu https://www.instagram.com/_najlepsezelje_/ u Story sekciji na društvenoj mreži Instagram, i objavi svoju fotografiju na temu – „I kada hladno je, meni ljeto je uz čokoladu Najlepše želje Kapri
 • Da je fotografija autorska i da je na fotografiji prisutan neki od proizvoda Najlepše želje Kapri – čokolada ili deserti
 • Da fotografiju + ADD YOURS podijeli u sekciji Story na svom Instagram uz obilježavanje (tag) profila – https://www.instagram.com/_najlepsezelje_/ i https://www.instagram.com/frikomsrbija/
 • Da doda emotikon srce plave boje.

Po završetku Konkursa stručni žiri Organizatora bira ukupno 3 (tri) dobitnika nagrade i to 1 (jednog) dobitnika glavne nagrade i 2 (dva) dobitnika slatkog paketa Najlepše želje Kapri na osnovu kriterija kreativnosti i originalnosti objavljenih fotografija.

VRIJEME TRAJANJA KONKURSA

Vremenski period trajanja Konkursa je od 24.1.2023. do 06.02.2023. godine. Dobitnici će biti proglašeni dana 07.02.2023. godine objavom na zvaničnom profilu Organizatora Konkursa na Instagramu, u sekciji Story.

NAČIN DODJELJIVANJA I VRSTE NAGRADA

Po završetku Konkursa Organizator od svih Učesnika bira 3 (tri) dobitnika nagrade, i to:

 • 1 (jednog) dobitnika Glavne nagrade
 • 2 (dva) dobitnika slatkog paketa Najlepše želje Kapri.

Kriterij za dodjelu nagrade učesnicima Konkursa je kreativnost i originalnost objavljene fotografije, kao i činjenice da li je fotografija odgovorila na zadatu temu i sve uslove Konkursa definirane ovim Pravilnikom.

Organizator će dobitnicima dodijeliti sljedeće nagrade:

 • 1 Glavnu nagradu (3 čokolade Najlepše želje Kapri, 3 kesice deserta Najlepše želje Kapri, brendiran pleteni pamučni ceger, brendirane naočare za sunce i paketić koji se sastoji iz custom made priveska, broša i pina inspirisanih čokoladom i desertima Najlepše želje Kapri),
 • 2 slatka paketa Najlepše želje Kapri (3 čokolade Najlepše želje Kapri i 3 kesice deserta)


Osvojene nagrade nije moguće zamijeniti za druge nagrade ili za gotov novac. Način dostavljanja, odnosno, preuzimanja nagrade biće dogovoren direktno sa dobitnikom.

USLOVI I OGRANIČENJA

Organizator zadržava pravo da ne uzme u obzir objave koje ne zadovoljavaju uslove Konkursa navedene u ovim pravilima, kao ni objave koje komuniciraju na neprikladan sadržaj, koje sadrže širenje mržnje i diskriminacije po bilo kom osnovu.

Organizator ne snosi odgovornost ukoliko dođe do prekida Konkursa usljed uticaja više sile koju nije mogao spriječiti.

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ovog Konkursa, a koja se na taj način, od strane učesnika ili trećih lica, nanese bilo drugim učesnicima Konkursa, bilo trećim licima.

Ova pravila Konkursa objavljena su na internet stranici https://najlepsezelje.com/ i u opisu zvaničnog profila Organizatora na Instagramu https://www.instagram.com/_najlepsezelje_/

ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za posljedice koje nastaju usljed netačnih ili pogrešnih podataka koje je dao Učesnik. Za neuspjeh ili spriječenost u realizaciji isporučivanja nagrade zbog nedostataka/grešaka u podacima koje je dao Učesnik (npr. pogrešno ime i prezime ili adresa itd.) odnosno za štete, koje su proistekle iz tih razloga, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost.

Organizator ne snosi odgovornost zbog kašnjenja prouzrokovanih smetnjama u funkcioniranju društvene mreže Instagram, odnosno ako ona nije dostupna Učesniku ili se usluga ne može koristiti iz razloga koji ne zavise od Organizatora.

Organizator ne snosi odgovornost i isključuje mogućnost traženja bilo kakve odštete u toku učešća u takmičenju zbog ostalih tehničkih problema.

Organizator ne snosi odgovornost zbog tehničkih grešaka ili grešaka u unosu podataka u toku funkcioniranja takmičenja i drugih razloga, koji ne zavise od Organizatora.

Organizator nije odgovoran ukoliko društvena mreža Instagram, na kojoj se organizuje Konkurs privremeno bude van funkcije usljed više sile ili slučaja, odnosno usljed događaja koji su van kontrole Organizatora.

Organizator nije odgovoran ukoliko društvena mreža Instagram na bilo koji način Učesniku ne dozvoljava učešće u Konkursu, niti u slučaju da od Učesniku od strane mreže nije dodijeljena opcija za učešće, ili za bilo koji nedostatak na ličnom profilu Učesnika Konkursa.

Organizator nije odgovoran za neželjene posljedice koje su učesnici pretrpjeli zbog učešća u Konkursu.

ISPORUKA NAGRADA

Nagrade će biti dostavljene od strane Organizatora najkasnije u roku 30 radnih dana nakon što je stupio u kontakt sa dobitnicima koji ispunjavajusve uslove Konkursa.

Dobitnici su dužni da u roku od 7 (sedam) dana računajući od dana kontaktiranja putem profila na Instagramu dostave podatke za slanje paketa – ime i prezime, adresu i kontakt telefon. Ako u navedenom roku ne dostave podatke, smatra se da su odustali od nagrade i neće se tražiti zamjenski dobitnici.

Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne može da stupi u kontakt sa dobitnikom u roku određenom u ovim pravilima.

DISKVALIFIKACIJA IZ KONKURSA

Organizator zadržava pravo da, bez ikakvog prethodnog obavještenja, isključi Učesnika iz daljeg učešća na Konkursu i/ili ne dodijeli nagradu, ukoliko je u međuvremenu osvoji, odnosno zahtijeva povraćaj nagrade, ukoliko utvrdi da:

– učesnik ne ispunjava uslove i kriterije za učešće;

– ukoliko učesnik ne poštuje, odnosno, prekrši bilo koju odredbu ovih pravila;

– ukoliko Organizator ocijeni da učešće nekog od učesnika nije moguće ili poželjno,

– ukoliko učesnici objave sadržaj koji nije u skladu sa imidžom brenda i kompanije

– kao i u drugim slučajevima propisanim ovim pravilima;

Učesnici, koji su dali netačne, nepotpune ili tuđe podatke, odnosno, povrijedili prava trećih lica, vlasnika ovih podataka, isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka, odnosno, povredu prava, dok Organizator neće biti odgovoran za takav slučaj ni na koji način i ni pod kakvim okolnostima.

SAGLASNOST ZA KORIŠĆENJE LIČNOG DOBRA I PRENOS AUTORSKIH PRAVA

Učesnik Konkursa daje izričitu saglasnost za korišćenje svog ličnog dobra na postavljenoj fotografiji ili video snimku, kao i eventualnoj budućoj oglasnoj poruci. Učesnik Konkursa, u slučaju zapisa lika trećeg lica, ukoliko se može prepoznati identitet tog lica, garantuje da posjeduje izričitu saglasnost tog lica za korišćenje njegovog ličnog dobra (lika) na postavljenoj fotografiji ili video snimku, kao i eventualnoj budućoj oglasnoj poruci. U tom slučaju Organizatoru se ustupa pravo na lično dobro, bez posebne naknade, te Organizator ne snosi odgovornost za eventualnu naknadu štete po osnovu korišćenja ličnog dobra i/ili zadržava regresno pravo prema učesniku Konkursa u slučaju povrede bilo čijeg prava na lično dobro.

Učesnik mora biti jedini i isključivi nosilac autorskih prava na postavljenoj fotografiji i/ili objavljenom video-snimku, odnosno, tekstu.

Učestvovanjem u Konkursu, učesnik Konkursa izričito izjavljuje da isključivo organizatoru prenosi predmetno, prostorno i vremenski neograničeno sva autorska imovinska prava na fotografijama ili video-snimku (autorsko djelo) bez obaveze navođenja imena autora.

Učesnik garantuje da postavljenom fotografijom, video-snimkom ili tekstom u cjelosti ne povređuje autorska i druga prava trećeg lica. Ako dođe do povrede prava intelektualne svojine ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za povredu snosi Učesnik koji je postavio fotografiju.

Učesnik izričito izjavljuje da je jedini vlasnik svih autorskih prava na fotografiji/video-snimku i garantuje da autorsko dalo koje je predmet ovog ugovora ne sadrži prava trećih lica, autorska prava ili bilo koji drugi naslov.

Organizator može neograničeno prenijeti stečena autorska prava na treća lica, sa čime se učesnik izričito slaže.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA I PRAVO ORGANIZATORA NA OBJAVLJIVANJE PODATAKA O DOBITNICIMA

Učestvovanjem na ovom Konkursu Učesnici u cjelosti prihvataju ova Pravila, pristaju da Organizator prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti navedene u ovim Pravilima, te potvrđuju da su upoznati sa svrhom korišćenja njihovih ličnih podataka i postupanja sa istim.

Učesnik, koji je učestvovanjem u ovom programu dao punovažan pristanak na obradu podataka, može opozvati taj pristanak u svakom trenutku, pismeno ili usmeno na zapisnik kod Organizatora.

Učestvovanjem u ovom Konkursu Učesnici su saglasni i daju dozvolu da, ukoliko postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u štampanom, zvučnom, video materijalu njegove lične podatke: ime, prezime, pitanje i druge podatke koje učesnik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata Konkursa, kako prilikom objave dobitnika i dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka, digitalnih objava ili sličnih materijala vezanih za Konkurs. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi.

Organizator će sa svim podacima o ličnosti koje će prikupljati i obrađivati u toku ovog Konkursa postupati s posebnom pažnjom, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti podataka Bosne i Hercegovine i drugih relevantnih propisa.

Organizator, kao rukovalac zbirke ličnih podataka učesnika Konkursa, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka isključivo u svrhu sprovođenja Konkursa i promotivne svrhe Organizatora, u skladu sa ovim Pravilima.

Prilikom prijave ili naknadno u toku trajanja Konkursa, na poseban upit Organizatora, učesnik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju saglasnost za korišćenje obaveznih podataka i za druge svrhe (npr. za automatizovanu obradu ličnih podataka i personalizovani pristup učesniku, korišćenje od strane povezanih društava Organizatora itd.), te će, ako želi, dati i druge, dodatne lične podatke za korišćenje i obradu u tačno navedene te druge svrhe.

Tako datu saglasnost učesnik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahtjeva na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora. Organizator koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran blagovremeno obavijestiti Organizatora o njihovoj promjeni.

Učesnici imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim ličnim podacima koje obrađuje Organizator ili zatražiti ispravak istih, mogu tražiti prestanak korišćenja ili brisanje svojih ličnih podataka u sve ili samo neke svrhe (osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada lični podaci više ne omogućuju identifikaciju), odnosno i prenos podataka pod zakonskim uslovima ili izvršiti odjavu primanja informativnih i promotivnih materijala Organizatora.

Učesnik takođe može i uložiti prigovor na korišćenje svojih ličnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe direktnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korišćenja ličnih podataka, učesnik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora ili prema uputstvima na dostavljenim promotivnim materijalima.

Svi lični podaci će biti zaštićeni primjenom primjerenih organizacionih i tehničkih mjera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno u skladu sa važećim propisima iz područja zaštite ličnih podataka.

Sve ostale detalje u vezi sa postupanjem i zaštitom ličnih podataka te ostvarivanjem svojih prava učesnik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora.

ŽALBE I REKLAMACIJE

Sve žalbe i reklamacije rješava Organizator.

U slučaju osnovanih žalbi Organizator se obavezuje da ih u što kraćem roku otkloni i o tome obavijesti učesnike Konkursa.

POREZI

Učesnik Konkursa, dobitnik nagrade, ne snosi nikakve poreze, obaveze niti naknade direktno povezane sa nagradom. Sve eventualne poreze u ime i za račun dobitnika nagrade snosi Organizator.


OSTALE ODREDBE

Organizator Konkursa zadržava pravo na dopune i izmjene ovih uslova i obavezuje se da će svaku njihovu izmjenu ili dopunu objaviti na internet stranici https://najlepsezelje.com/.

Odluka Organizatora o svim pitanjima u vezi sa Konkursom i pravilima, povezanih sa njim, konačna je i važi za sve učesnike.

U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ova pravila se smatraju primarnim u odnosu na sva eventualna druga obavještenja, bilo u štampanom, elektronskom ili bilo kakvom drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila daje isključivo Organizator.

Organizator zadržava pravo na promjenu ovih Pravila, na prekid Konkursa ili potpuno zaustavljanje Konkursa ako to nalažu pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim promjenama Organizator će obavijestiti učesnike obavještenjem na svojoj web stranici https://najlepsezelje.com/

U Beogradu, 26.01.2023. godine
za Atlantic Štark doo Beograd
Mate Štetić, direktor