Najlepše želje logo
Vrati se na vesti

PRAVILA KONKURSA – „I kada hladno je, meni ljeto je – ADD YOURS Instagram filter stiker” – CG

Actions Single Cover
Actions Single Track
Actions Single Coffe

PRAVILA KONKURSA

„I kad hladno je, meni ljeto je – ADD YOURS Instagram filter stiker”

ORGANIZATOR I SVRHA SPROVOĐENJA KONKURSA

Privredno društvo „Atlantic Štark“doo Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 29, MB 07026447, u daljem tekstu: Organizator, organizuje Konkurs pod nazivom „I kad hladno je, meni ljeto je – ADD YOURS Instagram filter stiker”.

Konkurs se priređuje i sprovodi u svrhu promocije Organizatora, njegove djelatnosti i proizvoda.

NAZIV I SVRHA KONKURSA

Konkurs se organizuje pod nazivom: „I kad hladno je, meni ljeto je – ADD YOURS Instagram filter stiker” (u daljem tekstu: Konkurs ), radi promocije kampanje “I kad hladno je, nama ljeto je uz Najlepše želje Kapri čokoladu”.

MJESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Konkurs se organizuje na teritoriji Crne Gore.

USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA KONKURSU

Na Konkursu mogu učestvovati fizička lica starija od 18 godina, korisnici Internet mreže, sa prebivalištem, odnosno, boravištem u Crnoj Gori, koji posjeduju aktiviran Instagram nalog (u daljem tekstu: Učesnici).
Iz učešća na Konkursu isključeni su zaposleni kod Organizatora, kao i zaposleni u pravnim licima koja učestvuju u organizovanju Konkursa, kao i njihovi bliski srodnici (roditelji, supružnici, djeca). Za učešće na Konkursu, korisnik se prijavljuje nadovezivanjem na ADD YOURS stiker objavljen na profilu https://www.instagram.com/_najlepsezelje_/ u story sekciji na društvenoj mreži Instagram, kreiranjem fotografije na temu – „I kad hladno je, meni ljeto je uz Najlepše želje Kapri čokoladu“ i dijeljenjem istog na svom profilu uz dodavanje srce emotikona zelene boje i obilježavanje profila (tagovanje) – https://www.instagram.com/_najlepsezelje_/ i https://www.instagram.com/frikomsrbija/

 • Profil učesnika mora biti „otvoren“, tj. javni.
 • Potrebno je da učesnik prati https://www.instagram.com/_najlepsezelje_/ profil, kako bi imao pravo da učestvuje u Konkursu.
 • Nadovezivanjem na ADD Yours stiker i objavljivanjem fotografije, smatra se da je učesnik prihvatio ova pravila konkursa.

Organizator zadržava isključivo pravo da iz daljeg učešća isključi bilo kog Učesnika, za koga uoči da je na bilo koji način zloupotrebio Konkurs i uslove definisane Pravilnikom.

 DETALJAN MEHANIZAM KONKURSA I NAGRADE

Učesnik se upoznaje sa Konkursom na zvaničnim kanalima Organizatora Konkursa, Instagram profilu https://www.instagram.com/_najlepsezelje_/ i sajtu https://najlepsezelje.com/.

Nadovezivanjem na ADD YOURS stiker objavljen na profilu https://www.instagram.com/_najlepsezelje_/ u Story sekciji na društvenoj mreži Instagram i postavljanjem autorskog foto sadržaja – svoje fotografije, tagovima profila https://www.instagram.com/_najlepsezelje_/ i https://www.instagram.com/frikomsrbija/ i dodavanjem srce emotikona zelene boje, smatraće se da se Učesnik prijavio za učešće u Konkursu i da prihvata pravila Konkursa .

Učesnik obavezno mora na fotografiju objavljenu u story sekciji da označi profile https://www.instagram.com/_najlepsezelje_/ i https://www.instagram.com/frikomsrbija/ i doda srce emotikon zelene boje, kako bi Organizator mogao da prati predloge putem Instagrama i utvrdi da je Učesnik iz Crne Gore.

Da bi Učesnik mogao da učestvuje u Konkursu , neophodno je:

 • Da ima javni Instagram profil i da prati Najlepše želje Instagram stranicu.
 • Da iskoristi ADD YOURS stiker objavljen na profilu https://www.instagram.com/_najlepsezelje_/ u Story sekciji na društvenoj mreži Instagram i kreira fotografiju na temu – „I kad hladno je, meni ljeto je uz Najlepše želje Kapri čokoladu“
 • Da je fotografija autorska i da je na svakoj fotografiji prisutan proizvod Najlepše želje Kapri čokolada ili deserti
 • Da fotografiju + ADD YOURS podeli u Story sekciji na svom Instagram profilu uz obilježavanje (tag) profila – https://www.instagram.com/_najlepsezelje_/ i https://www.instagram.com/frikomsrbija/
 • Da doda srce emotikon zelene boje.

Stručni žiri organizatora, po završetku Konkursa, bira ukupno 3 (tri) dobitnika nagrada i to 1 (jednog) dobitnika glavne nagrade i 2 (dva) dobitnika Najlepše želje Kapri slatkog paketa na osnovu kriterijuma kreativnosti i originalnosti objavljenih fotografija.

VRIJEME TRAJANJA KONKURSA

Vremenski period trajanja Konkursa je od 24.01.2023. do 06.02.2023. godine. Dobitnici će biti proglašeni dana 07.02.2023. godine, objavom na zvaničnom Instagram profilu Organizatora Konkursa, u Story sekciji.

NAČIN DODJELJIVANJA I VRSTE NAGRADA

Po završetku Konkursa, Organizator od svih Učesnika bira 3 (tri) dobitnika nagrada, i to:

 • 1 (jednog) dobitnika Glavne nagrade
 • 2 (dva) dobitnika Najlepše želje Kapri slatkog paketa.

Kriterijum za dodjelu nagrada učesnicima Konkursa je kreativnost i originalnost objavljene fotografije, kao i činjenice da li je fotografija odgovorila zadatoj temi i svim uslovima Konkursa definisanim ovim Pravilnikom.

Organizator će dobitnicima dodijeliti sljedeće nagrade:

 • 1 Glavnu nagradu (3 Najlepše želje Kapri čokolade, 3 Najlepše želje Kapri kesice deserta, brendiranu pletenu pamučnu torbu, brendirane naočare za sunce i paketić koji se sastoji iz custom made priveska, broša i pina inspirisanih Najlepše želje Kapri čokoladom i desertima),
 • 2 Najlepše želje Kapri slatka paketa (3 Najlepše želje Kapri čokolade i 3 kesice deserta)


Osvojene nagrade nije moguće zamijeniti za druge nagrade ili za gotov novac. Način dostavljanja, odnosno, preuzimanja nagrade, biće dogovoren direktno sa dobitnikom.

USLOVI I OGRANIČENJA

Organizator zadržava pravo da ne uzme u obzir objave koje ne zadovoljavaju uslove Konkursa navedene u ovim pravilima, kao ni objave koje komuniciraju neprikladan sadržaj, širenje mržnje i diskriminacije po bilo kom osnovu.

Organizator ne snosi odgovornost ukoliko dođe do prekida Konkursa usljed uticaja više sile koju nije mogao spriječiti.

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ovog Konkursa, a koja se na taj način od strane učesnika ili trećih lica nanese bilo drugim učesnicima Konkursa, bilo trećim licima.

Ova pravila Konkursa objavljena su na internet stranici https://najlepsezelje.com/ i u opisu zvaničnog Instagram profila Organizatora https://www.instagram.com/_najlepsezelje_/

ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za posljedice koje nastaju usljed netačnih ili pogrešnih podataka koje je dao Učesnik. Za neuspjeh ili spriječenost u realizaciji isporučivanja nagrade zbog nedostataka/grešaka u podacima koje je dao Učesnik (npr. pogrešno ime i prezime, ili adresa, itd.) odnosno za štete koje su proistekle iz tih razloga, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost.

Organizator ne snosi odgovornost zbog kašnjenja prouzrokovanih smetnjama u funkcionisanju Instagram društvene mreže, odnosno, ako ona nije dostupna Učesniku, ili se usluga ne može koristiti iz razloga koji ne zavise od Organizatora.

Organizator ne snosi odgovornost i isključuje mogućnost traženja bilo kakve odštete u toku učešća u takmičenju, zbog ostalih tehničkih problema.

Organizator ne snosi odgovornost zbog tehničkih grešaka ili grešaka u unosu podataka u toku funkcionisanja takmičenja i drugih razloga, koji ne zavise od Organizatora.

Organizator nije odgovoran ukoliko društvena mreža Instagram na kojoj se organizuje Konkurs privremeno bude van funkcije usljed više sile ili slučaja, odnosno, usljed događaja koji su van kontrole Organizatora.

Organizator nije odgovoran ukoliko društvena mreža Instagram na bilo koji način Učesniku ne dozvoljava učešće u Konkursu, kao i ukoliko od strane mreže nije dodijeljena opcija za učešće, ili bilo koji nedostatak na ličnom profilu Učesnika Konkursa.

Organizator nije odgovoran za neželjene posljedice koje su učesnici pretrpjeli zbog učešća u Konkursu.

ISPORUKA NAGRADA

Nagrade će biti dostavljene od strane Organizatora najkasnije u toku 30 radnih dana nakon što je stupio u kontakt sa dobitnicima koji ispunjavaju sve uslove Konkursa.

Dobitnici su dužni da u roku od 7 (sedam) dana, računajući od dana kontaktiranja putem Instagram profila, dostavi podatke za slanje paketa – ime i prezime, adresu i kontakt telefon. Ako u navedenom roku ne dostave podatke, smatra se da su odustali od nagrade i neće se tražiti zamjenski dobitnici.

Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne može da stupi u kontakt sa dobitnikom u roku određenom u ovim pravilima.

DISKVALIFIKACIJA IZ KONKURSA

Organizator zadržava pravo da, bez ikakvog prethodnog obavještenja, isključi Učesnika iz daljeg učešća na Konkursu i/ili ne dodijeli nagradu, ukoliko je u međuvremenu osvoji, odnosno, zahtijeva povraćaj nagrade, ukoliko utvrdi da:

– učesnik ne ispunjava uslove i kriterijume za učešće;

– ukoliko učesnik ne poštuje, odnosno, prekrši bilo koju odredbu ovih pravila;

– ukoliko Organizator ocijeni da učešće nekog od učesnika nije moguće ili nije poželjno,

– ukoliko učesnici objave sadržaj koji nije u skladu sa imidžom brenda i kompanije,

– kao i u drugim slučajevima propisanim ovim pravilima;

Učesnici koji su dali netačne, nepotpune, ili tuđe podatke, odnosno, povrijedili prava trećih lica, vlasnika ovih podataka, isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka, odnosno, povredu prava, dok Organizator neće biti odgovoran za takav slučaj ni na koji način i ni pod kakvim okolnostima.

SAGLASNOST ZA KORIŠĆENJE LIČNOG DOBRA I PRENOS AUTORSKIH PRAVA

Učesnik Konkursa daje izričitu saglasnost za korišćenje svog ličnog dobra na postavljenoj fotografiji ili video snimku, kao i eventualnoj budućoj oglasnoj poruci. Učesnik Konkursa, u slučaju zapisa lika trećeg lica, ukoliko se može prepoznati identitet tog lica, garantuje da posjeduje izričitu saglasnost tog lica za korišćenje njegovog ličnog dobra (lika) na postavljenoj fotografiji ili video snimku, kao i eventualnoj budućoj oglasnoj poruci. U tom slučaju, Organizatoru se ustupa pravo na lično dobro, bez posebne naknade, te Organizator ne snosi odgovornost za eventualnu naknadu štete po osnovu korišćenja ličnog dobra i/ili zadržava regresno pravo prema učesniku Konkursa u slučaju povrede bilo čijeg prava na lično dobro.

Učesnik mora biti jedini i isključivi nosilac autorskih prava na postavljenoj fotografiji i/ili objavljenom video snimku, odnosno tekstu.

Učestvovanjem u Konkursu, učesnik Konkursa izričito izjavljuje da isključivo organizatoru prenosi predmetno, prostorno i vremenski neograničeno sva autorska imovinska prava na fotografijama ili video snimku (autorsko djelo), bez obaveze navođenja imena autora.

Učesnik garantuje da postavljenom fotografijom, video snimkom, ili tekstom u cijelosti ne povrjeđuje autorska i druga prava trećeg lica. Ako dođe do povrede prava intelektualne svojine, ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za povredu snosi Učesnik koji je postavio fotografiju.

Učesnik izričito izjavljuje da je jedini vlasnik svih autorskih prava na fotografiji/ video snimku i garantuje da autorsko djelo koje je predmet ovog ugovora ne sadrži prava trećih lica, autorska prava ili bilo koji drugi naslov.

Organizator može neograničeno prenijeti stečena autorska prava na treća lica, sa čime se učesnik izričito slaže.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA I PRAVO ORGANIZATORA NA OBJAVLJIVANJE PODATAKA O DOBITNICIMA

Učestvovanjem u ovom Konkursu Učesnici u cijelosti prihvataju ova Pravila, pristaju da Organizator prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti navedene u ovim Pravilima, te potvrđuju da su upoznati sa svrhom korišćenja njihovih ličnih podataka i postupanja sa istim.

Učesnik koji je učestvovanjem u ovom programu dao punovažni pristanak na obradu podataka može opozvati taj pristanak u svakom trenutku, pismeno ili usmeno na zapisnik kod Organizatora.

Učestvovanjem u ovom Konkursu Učesnici su saglasni i daju dozvolu da, ukoliko postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u štampanom, zvučnom, ili video materijalu njegove lične podatke ime, prezime, pitanje i druge podatke koje učesnik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata Konkursa, kako prilikom objave dobitnika i dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka, digitalnih objava ili sličnih materijala vezanih za Konkurs. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi.

Organizator će sa svim podacima o ličnosti koje će prikupljati i obrađivati u toku ovog Konkursa postupati s posebnom pažnjom, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugih relevantnih propisa.

Organizator, kao rukovalac zbirke ličnih podataka učesnika Konkursa, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka isključivo u svrhu sprovođenja Konkursa i promotivne svrhe Organizatora, u skladu sa ovim Pravilima.

Prilikom prijave ili naknadno u toku trajanja Konkursa, na poseban upit Organizatora, učesnik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju saglasnost za korišćenje obaveznih podataka i za druge svrhe (npr. za automatizovanu obradu ličnih podataka i personalizovani pristup učesniku, korišćenje od strane povezanih društava Organizatora itd.), te će, ako želi, dati i druge, dodatne lične podatke za korišćenje i obradu u tačno navedene te druge svrhe.

Tako datu saglasnost učesnik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahtijeva na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora. Organizator koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran da blagovremeno obavijesti Organizatora o njihovoj promjeni.

Učesnici imaju pravo da u bilo kojem trenutku zatraže informaciju o svojim ličnim podacima koje obrađuje Organizator, ili zatraže ispravak istih, mogu tražiti prestanak korišćenja ili brisanje svojih ličnih podataka u sve ili samo neke svrhe (osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada lični podaci više ne omogućuju identifikaciju), odnosno i prijenos podataka pod zakonskim uslovima, ili izvršiti odjavu primanja informativnih i promotivnih materijala Organizatora.

Učesnik takođe može i uložiti prigovor na korišćenje svojih ličnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe direktnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korišćenja ličnih podataka, učesnik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora ili prema uputstvima na dostavljenim promotivnim materijalima.

Svi lični podaci će biti zaštićeni primjenom primjerenih organizacionih i tehničkih mjera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno u skladu sa važećim propisima iz područja zaštite ličnih podataka.

Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu ličnih podataka, te ostvarivanju svojih prava, učesnik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora.

ŽALBE I REKLAMACIJE

Sve žalbe i reklamacije rješava Organizator. U slučaju osnovanih žalbi, Organizator se obavezuje da ih u što kraćem roku otkloni i o tome obavijesti učesnike Konkursa.

POREZI

Učesnik Konkursa, dobitnik nagrade, ne snosi nikakve poreze, obaveze, niti naknade direktno povezane sa nagradom. Sve eventualne poreze u ime i za račun dobitnika nagrade snosi Organizator.


OSTALE ODREDBE

Organizator Konkursa zadržava pravo na dopune i izmjene ovih uslova i obavezuje se da će svaku njihovu izmjenu ili dopunu objaviti na internet stranici https://najlepsezelje.com/.

Odluka Organizatora o svim pitanjima u vezi sa Konkursom i pravilima, povezanih sa njim, konačna je i važi za sve učesnike.

U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ova pravila se smatraju primarnim u odnosu na sva eventualna druga obavještenja, bilo u štampanom, elektronskom, ili bilo kakvom drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila daje isključivo Organizator.

Organizator zadržava pravo na promjenu ovih Pravila, na prekid Konkursa, ili potpuno zaustavljanje Konkursa, ako to nalažu pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim promjenama Organizator će obavijestiti učesnike obavještenjem na svojoj web stranici https://najlepsezelje.com/

U Beogradu, 26.01.2023. godine
za Atlantic Štark doo Beograd
Mate Štetić, direktor